גלה מכרזים רלוונטיים
באמצעות הטכנולוגיה המתקדמת של טנדרס לאב

טנדרס לאבּ מאפשרת לחברות וארגונים לצרוך מכרזים בצורה קלה יותר מאי פעם

ממציאים מחדש את עולם המכרזים

איסוף מכרזים מאלפי מפרסמים והנגשת קבצי המכרז

טנדרס לאב סורקת מידי יום אתרים ממשלתיים, עיריות, חברות ממשלתיות, עיתונות דיגיטלית, עיתונות כתובה ועוד, קוראת ומנתחת אלפי קבצי מכרזים ומסווגת אותם לפי ענף.

כל המפרסמים בטנדרס לאב
 

ניתוח קבצי המכרז וחילוץ נתונים משמעותיים

טנדרס לאב מחלצת נתונים משמעותיים: ערבויות, מחזור הכנסות, תקופת התקשרות וכו׳.
טנדרס לאב יודעת לזהות בצורה חכמה שינויים במכרזים קיימים.

טנדרס לאב מנתחת את המכרזים ומחלצת נתונים משמעותיים מתוך קבצי המכרז
 

עדכונים מידי יום ועדכונים על שינויים בקבצי המכרז

טנדרס לאב שולחת לך מייל יומי עם מכרזים חדשים והניתוח שלהם ומייל נוסף עבור עדכונים במכרזים קיימים.

דואר אלקטרוני עם עדכונים מטנדרס לאב
 

מיון וסינון חכמים

טנדרס לאב מאפשרת לך למיין ולסנן את כל המכרזים הפעילים לפי זמן הגשה, ענף, ערבות הגשה, מחזור הכנסות ותקופת התקשרות.

מכרזים פעילים - טנדרס לאב מאפשרת לך לנהל את כל המכרזים במקום אחד

לקוחות מספרים עלינו

"ממשק קל מאוד ופשוט,
כלי עבודה יעיל וחשוב מאוד"
אופקים נסיעות ותיירות בע״מ
"יודעים על מכרזים ממשלתיים
לפני כולם"
מאגרים פרויקטים בע״מ
"עדכונים יומיים מהירים,
מגלים הזדמנויות עסקיות חדשות"
מאגרי אנוש בע״מ
"זכינו במכרז של חצי מיליון בחודש
בזכות טנדרס לאב"
רשת ביטחון בע״מ

מכרזים אחרונים

פורסם לפני 6 שעות
תאריך הגשה: 26.11.2019
תנאי סף: דרישות ניסיון
ניסיון מקצועי בניהול פרויקטים חברתיים חינוכיים או בעבודה קהילתית.
דרישות נוספות
שפות: עברית (כתיבה, דיבור, קריאה) ברמה גבוהה.
יישומי מחשב: היכרות עם תכנות office, אינטרנט.
פורסם לפני 9 שעות
תאריך הגשה: 09.12.2019
סיור קבלנים: 20.11.2019
תקופת התקשרות: שנה אחת
תנאי סף: 2.1. המציע בעל ניסיון של לפחות שנתיים רצופות במהלך 4 השנים האחרונות שקדמו לפרסום
המכרז במתן שירותי פינוי פסולת למחזור & פינוי פסולת עבור לפחות שתי רשויות מקומיות /
גופים ציבוריים / גופים גדולים.
יש לצרף המלצות ביחס לשירותים שסופקו עי המציע - ההמלצות יהיו חתומות עי מנהל אנן/
מחלקתשו.ע/ איכס או מנכל הרשות.
המציע בעל ניסיון של לפחות שנתיים רצופות במהלך 4 השנים האחרונות שקדמו לפרסום
למען הסר ספק , לא יתקבלו הז מנות/ הסכמי העברת כעלות/ רישיונות רכב שלא עש המציע.
2.3. המציע הינו בעל רישיון עסל על שמו, קבוצה 5.1 ב לצו רישוי עסקים ועסקים טעוני רישיון(,
התשנ!!ה - 1995. ואשפה ופסולת, איסופה, הובלתה, מיונה ולרבות מקום ניהול או השליטה על
העסק לרבות משרד(.
פורסם לפני 12 שעות
תאריך הגשה: 24.12.2019
סיור קבלנים: 20.11.2019
מחזור הכנסות: מחזור הכנסות של לפחות 3,000,000 ₪ בכל אחת מהשנים 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
תנאי סף: על המציע להיות בעל ניסיון קודם בביצוע ארבע )4( עבודות לאספקת והתקנת
ציוד אלקטרומכני למכוני טיהור שפכים ו/או לתחנות שאיבה למים או לביוב ו/או
למתקני מים, בהיקף של 3,000,000 ₪ כל אחת לפחות, שהסתיימה בחמש השנים
שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז.
מציע אשר לא יעמוד בעצמו בכל התנאים המפורטים דלעיל ו/או לא יצרף להצעתו
מקצועי ונסיון מקצועי של לא פחות משמונה )8( שנים בביצוע עבודות מהסוג
הנדרש בחוזה זה.
מינוי מנהל עבודה מטעם הקבלן יהיה טעון אישורו המוקדם של המפקח והמפקח
יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת. לא אישר או ביטל המפקח
את אישורו המוקדם, על הקבלן להביא לאישור המפקח מנהל עבודה חלופי תוך
1958, ובעלי ניסיון מקצועי מוכח כמהנדס ביצוע של עבודות דומות במשך לא
פחות מאשר שמונה )8( שנים.
28.10. מהנדס הביצוע, בא כוחו המוסמך של הקבלן, יאושר מראש ובכתב עי המפקח.
הקבלן לא יהיה רשאי להחליף את מהנדס הביצוע שאושר אלא לאחר קבלת
אישור המפקח מראש ובכתב
לרבות ניסיון הפעלה של הציוד )ככל הניתן(. הקבלן יודיע למזמין על מועד
הבדיקה לפחות 10 ימים מראש, וימסור למפקח דוח על תוצאות הבדיקה.
במהלך ייצור הציוד, ולפני אספקתו, ימציא הקבלן למפקח אישור שהציוד עבר
את כל הבדיקות במפעל על פי דרישות האיזו נ180(.
כדי קת הציוד ומבחני עדות