Tenders Lab Logo

טנדרס לאב מנתחת מכרזים עבורך

קבל החלטות במהירות, חסוך זמן בקריאת מכרזים לא רלוונטיים,
קבל התראות על שינויים במכרז

גרף ד.ס הדפסות בע״מ

ליאור סעדיה, מנהל שיווק
גרף ד.ס הדפסות בע״מ

"האתר ידידותי למתשתמש, נוח, מאוד שימושי, הנתונים ברורים. בעולם הדפוס התחרות מאוד גבוהה, אחוז הרווחיות נמוך וחשוב מאוד לדעת את הנתונים המלאים של המכרז לפני הגשתו. הפלטפורמה של טנדרס לאב מאוד עזרה לנו בכך."
אופקים FCM Worldwide Travel Solutions

גל אברהמי, מומחה שיווק ומכירות
אופקים - FCM Worldwide Travel Solutions

"ממשק קל וידידותי למשתמש,
כלי עבודה נחוץ ביותר בתחרות הקיימת בשוק התיירות"
מאגרים פרויקטים בע״מ

דב שוורץ, מנכ״ל
מאגרים פרויקטים בע״מ

"אנחנו יודעים על מכרזים ממשלתיים
לפני כולם. עדכונים יומיים מהירים, מגלים הזדמנויות עסקיות חדשות ומרחיבים את הפעילות העסקית"
רשת ביטחון בע״מ

רועי כהן, סמנכ״ל כספים
רשת ביטחון בע״מ

"זכינו במכרז של חצי מיליון בחודש
בזכות טנדרס לאב. קבלת החלטות מהירה - Go / No-Go בזכות נגישות המידע"

ממציאים מחדש את עולם המכרזים

איסוף מכרזים מאלפי מפרסמים והנגשת קבצי המכרז

טנדרס לאב סורקת מידי יום אתרים ממשלתיים, עיריות, חברות ממשלתיות, עיתונות דיגיטלית, עיתונות כתובה ועוד, קוראת ומנתחת אלפי קבצי מכרזים ומסווגת אותם לפי ענף.

כל המפרסמים בטנדרס לאב
 

ניתוח קבצי המכרז וחילוץ נתונים משמעותיים

טנדרס לאב מחלצת נתונים משמעותיים במכרז באופן אוטומטי: תנאי סף, ערבויות, מחזור הכנסות, תקופת התקשרות וכו׳.
טנדרס לאב יודעת לזהות בצורה חכמה שינויים במכרזים קיימים.

טנדרס לאב מנתחת את המכרזים ומחלצת נתונים משמעותיים מתוך קבצי המכרז
 

עדכונים מידי יום ועדכונים על שינויים בקבצי המכרז

טנדרס לאב שולחת לך מייל יומי עם מכרזים חדשים והניתוח שלהם ומייל נוסף עבור עדכונים במכרזים קיימים.

דואר אלקטרוני עם עדכונים מטנדרס לאב
 

מיון וסינון חכמים

טנדרס לאב מאפשרת לך למיין ולסנן את כל המכרזים הפעילים לפי זמן הגשה, ענף, ערבות הגשה, מחזור הכנסות ותקופת התקשרות.

מכרזים פעילים - טנדרס לאב מאפשרת לך לנהל את כל המכרזים במקום אחד

מכרזים אחרונים

פורסם לפני שעתיים
תאריך הגשה: 02.02.2020
סיור קבלנים: 14.01.2020
תקופת התקשרות: שנתיים
תנאי סף: 4 ניסיון המציע
1. המציע מספק שירותי תחזוקה למנדפים עבור לקוחות בישראל נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ולפחות 36 חודשים קודם לכן ברציפות, בהיקף ממוצע של לפחות 50 אלף ₪ לא כולל מע"מ לשנה
· להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה יצרף המציע להצעתו חוות דעת רו"ח על פי הנוסח המחייב בנספח 9 בחוברת ההצעה.
2. המציע מספק נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז שירותי תחזוקה למנדפים לשלושה לקוחות או ללקוח אחד בהיקף של 50,000הממוקמים בישראל.
· להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה ימלא המציע בטבלה הרלוונטית את פירוט לקוחותיו על פי הנוסח המחייב בנספח 11 בחוברת ההצעה.
נכון למועד האחרון להגשת ההצעה המציע מעסיק ביחסי עובד מעביד לפחות שני טכנאים המתחזקים מטעמו מנדפים עבור לקוחותיו. הטכנאים הינם בעלי הסמכה לתחזוקת מנדפים מטעמו של יצרן המנדפים או מי מטעמו ובנוסף הינם בעלי תעודת הסמכה של קורס בודקי מנדפים כימיים/ביולוגים המוכרת על ידי ... הכלכלה.
· להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה ימלא המציע בטבלה הרלוונטית את פרטי טכנאיו על פי הנוסח המחייב בנספח 11 בחוברת ההצעה, על המציע להציג את תעודת ההסמכה.
5.1.1.1 מנהלה
5.1.1.1 כללי
5.1.1.1 מסמכי המכרז
ניקוד ניסיון המציע 20 נקודות
ניקוד חוות דעת מלקוחות המציע
בדיקת עלות ההצעה
ניקוד הצעת המחיר של המציע 60 נקודות
סה"כ:
5. מציעים אשר יעמדו בדרישות הסף של המכרז, יעברו לשלב בחינת ניסיון המציע במתן שירותי שילוח/יבוא אוויריים. יתר ההצעות תידחנה.
6. יובהר כי:
במקרה בו ייוותר בסיום הליך בדיקות עמידת ההצעה בתנאי הסף מציע כשיר אחד (אשר עמד בדרישות הסף במלואם), רשאית וועדת המכרזים:
1) לנהל עימו מו"מ אודות הצעת המחיר שלו ולבחור בו, או לא לבחור בו כזוכה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
2) לבחור בו כזוכה מבלי לנהל עימו מו"מ.
7. ניקוד איכות המציע – ניסיון המציע:
הצעות מציעים אשר עמדו בכל תנאי הסף תעבורנה לשלב בדיקת איכות ניסיון המציע, בהתאם למפורט בסעיף 5.4.2 להלן.
8. ניקוד איכות המציע- חוות דעת לקוחות המציע:
בשלב זה יתקשר צוות מטעמו של עורך המכרז לשלושה מלקוחות המציע כפי שהופיעו בהצעתו או ללקוחות אחרים (על פי שיקול דעתו הבלעדי של עורך המכרז)
ניקוד איכות המציע – ניסיון המציע:
· ניקוד איכות ניסיון המציע (סעיף 5.4.2).
· ניקוד איכות חוות הדעת מלקוחות המציע(סעיף 5.4.3).
· ניקוד הצעת המחיר (סעיף 5.4.4).
ההצעות תדורגנה בסדר יורד, מהגבוה לנמוך, בהתאם לניקוד המצטבר. ההצעה שתקבל את הציון הגבוה ביותר, תדורג במקום הראשון ותועבר לאישור זכייתה בוועדת המכרזים.
11
5 בדיקת איכות ניסיון המציע #
מרכיב האיכות שיטת הניקוד
1
לקוחות המציע לכל לקוח העומד בתנאי הסף למכרז (סעיף 4.3ב' לעיל), בנוסף לאלה שהוצגו כהוכחה לעמידת המציע בתנאי הסף תוענקנה 2 נקודות.
ניתן להציג לכל היותר עד 5 לקוחות נוספים. 10
10: הצהרה אודות ניסיון המציע
תאריך
לכבוד: ... ... ... ... החקלאית בית דגן
הנדון: מכרז 19/2019, מתן שירותי תחזוקה למנדפים ביולוגיים וכימיים, יחידות למינאריות, עמדות שאיבה, חדרים נקיים, תאי בידוד ומסננים אבסולוטיים עבור השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
1. ניסיון המציע בהתאם לתנאי הסף במכרז
1. המציע מספק שירותי תחזוקה למנדפים עבור לקוחות בישראל נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ולפחות 36 חודשים קודם לכן ברציפות, בהיקף ממוצע של לפחות 50 אלף ₪ לא כולל מע"מ בכל שנה. המציע מספק נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז שירותי תחזוקה למנדפים לשלושה לקוחות לפחות הממוקמים בישראל.
פירוט הלקוחות:
שם הלקוח תיאור השירות הניתן
מועד השירות הניתן איש קשר אצל הלקוח*
2. ניסיון המציע בהתאם למרכיבי וניקוד האיכות להצעה
לכל לקוח העומד בתנאי הסף למכרז (סעיף 4.3ב' לעיל), בנוסף לאלה שהוצגו כהוכחה לעמידת המציע בתנאי הסף תוענקנה 2 נקודות. ניתן להציג לכל היותר עד 5 לקוחות נוספים: #
4
* המציע יציג פרטי איש קשר זמין המועסק ביום הגשת ההצעה אצל הלקוח
ניסיון המציע בהתאם לתנאי הסף במכרז
נכון למועד האחרון להגשת ההצעה המציע מעסיק ביחסי עובד מעביד לפחות שני טכנאים המתחזקים מטעמו מנדפים עבור לקוחותיו
ניסיון המציע בהתאם למרכיבי וניקוד האיכות להצעה
שם הטכנאי ת.ז.
שם המוסד המסמיך
ובאנו על החתום:
פורסם לפני שעתיים
תאריך הגשה: 06.02.2020
תנאי סף:
תנאי סף בקשה להיתר ... הקמה בקשה להתקנת מד בנייה
השפלת ... תהום הנחיות לחיבורי ... תמ"א 38
הנחיות לחיבורי ... פינוי בינוי טופס 4 גמר בנייה ואכלוס

הנחיות לקבלת רישיון עסק
הגדלת קוטר חיבור מד ...
דרכי יצירת קשר וזימון תור
איכות ... איכות ... ... בדיקות איכות ... בבית הלקוח
מונעי זרימה חוזרת – מז"חים דוחות תקופתיים
תחזוקה ופיתוח עבודות בעיר
תחזוקה ופעולות מנע תכנית חידוש תשתיות שנתית
טכנולוגיות ללא חפירה ניטור שפכי תעשייה של מפעלים ובתי עסק
מפרידי שומנים נוהל עבודה במקרה של תקלות ביוב
שירות לקוחות מוקד שירות
טפסים דיווח על ... ... אודות ... ... המנכ"ל הקוד האתי
התנדבות בקהילה
צריכת ... ותעריפים החלפת צרכנים
עדכון מספר הדיירים המוכרים מדי ... מד ... ... הטבות לאוכלוסיות ... חיסכון ... ... אופן חישוב החיוב
תשלום חשבון ... אפשרויות תשלום
שירות חשבונית ... ורישוי
תהליך התכנון והרישוי
דרכי יצירת קשר וזימון תור
דרכי יצירת קשר וזימון תור בקשה לקבלת תיק ... ...
דוחות תקופתיים
ניטור שפכי תעשייה של מפעלים ובתי עסק
שירות לקוחותאנחנו פה בשבילכם, צרו עימנו קשר
חשוב לנו לאפשר לכם את כל הדרכים והערוצים להיות עימנו בקשר, בכל רגע, בדרך הנוחה לכם.
צ'אט
טפסים
מוקד שירות
דיווח על תקלה
פנייה למנכ"ל
זימון תור
איזור אישי
חפש:
עמוד הבית > מכרזים > מכרזים פומביים > מכרז פומבי דו שלבי מס’ 667/20 לקבלת שירותי ייעוץ בתחום האנליזה
מכרזים פומביים
מכרז פומבי דו שלבי מס’ 667/20 לקבלת שירותי ייעוץ בתחום האנליזה
סוג מכרז:
מספר מכרז:
667/20
מועד פרסום המכרז:
22/01/2020
מועד אחרון להגשת הצעות:
06/02/2020 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשת שאלות:
30/01/2020 בשעה 15:00
מועד לכנס מציעים:
לא יתקיים כנס מציעים
מסמכי המכרז
שירותים נפוצים
פורסם לפני שעתיים
תאריך הגשה: 05.02.2020
סיור קבלנים: 28.01.2020
תנאי סף: ה. המחאה אישית עיס 10,000 ₪ לטובת קיום הסכס ההתקשרות עליו יחתום הזוכה.
ו. על המציע לערוך על חשבונו ועל אחריותו, את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע
הדרוש לו להכנת והגשת ההצעה.
מכרזים\2020\מכרד מערכות בקרה חניוני היכל המשפטן*!עצ'ם ?חכ'ו['ם\"ועצ'ם לחניונים- החברה לפיתוח ‎qr‏ הגליל - הזמנה ‎XX VET‏
006%.הצעות- 01-20
פורסם לפני שעתיים
תאריך הגשה: 01.06.2020
תקופת התקשרות: 18 חודשים
מחזור הכנסות: מחזור הכנסות של לפחות 2,000,000 ₪ בכל אחת מהשנים 2017, 2018, 2019
תנאי סף: 1.1 קבלן בעל ניסיון ויכולת מוכחת של 3 שנים לפחות בסימוני כבישים עבור רשויות מקומיות ... הלאומית לדרכים בישראל בע"מ.
1.2 על המציע לצרף להצעתו אישורים מגורמים איתם עבד הכוללים שמות אנשי קשר, טלפונים
והיקפי עבודות המעידים על ניסיונו והמלצות ןנסכח ה(.
1.3 מציעים בעלי היקף עסקים שנתי של 2 מיליון ₪ בתוספת מע"מ לשנה לפחות בכל אחת מהשנים
1.7 המציע יצרף ערבות בנקאית ו/או צוק בנקאי בסך 50,000 ₪ לפקודת ... ... ... ... ... ... בע"מ.
1.8 בעל מכונת קירצוף או הסכם השכרה למכונת קירצוף.
1.9 המציע מנהל פנקסים בהתאם לפקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף על המציע לצרף להצעתו
אישורים המעידים על כך.